Szczegóły w regulaminie konkursu lub u nauczycieli odpowiedzialnych za organizację konkursu - Teresy Misztak lub Neli Sanockiej.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w Tygodniu Zawodowca.
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.
Organizatorzy

Regulamin konkursu dla uczniów kierunków Technik Ekonomista  i  Technik Rachunkowości   

 „ TRZECH Z EKONOMIKA”
  

 

I.  Organizator konkursu:

    Organizatorem konkursu „ TRZECH Z EKONOMIKA ” jest Technikum Ekonomiczne nr 8

w  Warszawie ul. ul. Joliot-Curie 13

     Założenia organizacyjne:

     W konkursie  wezmą udział uczniowie klas  II-IV  ekonomiczno-rachunkowych.

     Konkurs odbędzie się w II etapach.

     Etap I  / eliminacje wstępne w klasach /  odbędzie się w dniach 18-21 III 2024r.

                  Test ekonomiczny  / czas 45 minut / wyłoni 1 mistrza i 2 wicemistrzów klasy.

                  W przypadku braku rozstrzygnięcia test będzie powtórzony.

 

    Etap II  / główny / odbędzie się  10 IV 2024r.

Mistrz klasy / 8 klas / weźmie udział w konkursie głównym który wyłoni zdobywcę I, II i III miejsca. Czas trwania 45 minut.

                W sytuacji nieobecności mistrza klasy do konkursu głównego przystąpi wicemistrz klasy.

                W przypadku braku rozstrzygnięcia test będzie powtórzony.

     Udział w konkursie jest bezpłatny.

     Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.    

    Ogłoszenie wyników konkursu:

   Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  11 kwietnia 2024 r.

   Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana w mediach społecznościowych

   organizatora konkursu.

   Nagrody główne:

   Organizator konkursu przyzna  trzy nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w wysokości 200 zł, 150 zł i 100 zł  .
Pozostali uczestnicy konkursu głównego otrzymają „nagrody pocieszenia” w postaci punktów z zachowania i oceny z przedmiotu zawodowego.

   Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

   Postanowienia ogólne: 

  Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkurs.

  Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

 W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.