Informujemy, że Technikum Ekonomiczne nr 8 przystępuje do realizacji projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000130470, pt.:

Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty” 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ 

Działania projektowe obejmują wyjazd 30 uczniów z klas czwartych na praktyki zagraniczne:

- w roku sz. 2023/24 roku do Malagi w Hiszpanii: 15 osób – grupa I (obecne klasy czwarte)

- w roku szk. 2024/25 do Setubal w Portugalii: 15 osób – grupa II (obecne klasy trzecie) 

Praktyki zagraniczne, tak jak krajowe, będą trwały 4 tygodnie i pozwolą uczestnikom zaliczyć obowiązkowe szkolne praktyki zawodowe.

------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE KOMUNIKATY

 

TESTY JĘZYKOWE I ZAWODOWE

 

 1. TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Poniedziałek 20.11.2023, godz. 13.35 (7 lekcja) w salach 124 i 126 

 1. TEST Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Środa 22.11.2023, godz. 14.25 (8 lekcja) w salach 124 i 111

  

Obecność na testach jest OBOWIĄZKOWA.

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie uczniów do wyjazdu

 1. Uczniowie zakwalifikowani na praktyki zagraniczne zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym przed wyjazdem w łącznym wymiarze 46 godzin podzielonych na:

-20 godzin lekcyjnych przygotowania językowego;

-10 godzin lekcyjnych przygotowania kulturowego;

-10 godzin lekcyjnych przygotowania pedagogiczno-psychologicznego;

-6 godzin lekcyjnych warsztaty z doradcą zawodowym 

Przygotowanie to zaplanowano na styczeń-kwiecień 2024 (grupa I) i styczeń-kwiecień 2025 (grupa II) . Zajęcia mogą odbywać się w weekendy oraz w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie szkoły według ustalonego i podanego do wiadomości uczniów grafiku. 

 1. Wyjeżdżając na praktyki, każdy uczeń musi posiadać:

-dowód osobisty

-paszport,

-Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),

-dziennik praktyk przygotowany przez szkołę.

3. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na wyjazd muszą udostępnić swoje podstawowe dane osobowe Firmie Przyjmującej na staże w postaci skanu dowodu osobistego i paszportu, celem zameldowania ucznia w kraju docelowym oraz wyrobienia karty miejskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI

Informacje ogólne

 1. Uczestnicy stażu wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów, podanych do wiadomości wszystkich uczniów Technikum Ekonomicznego nr 8 w formie Regulaminu Rekrutacji.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w listopadzie-grudniu 2023 r. (dla grupy I) oraz w listopadzie-grudniu 2024 r. (dla grupy II). Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z polityką równych szans i równości płci. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 15 uczniów (w I grupie – 2023 r.) i 15 uczniów (w II grupie – 2024 r.). Dodatkowo dla każdej grupy zostaną wybrane osoby rezerwowe: po 3 dla obu tur wyjazdowych.
 3. Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk zawodowych w Hiszpanii/Portugalii powinni obowiązkowo:

a ) zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu, które są zamieszczone i będą aktualizowane na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej projektu
b) wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie 18-27 października 2023 r. (I grupa) oraz 14-25 października 2024 r. (II grupa) do godz. 12.00. Formularze będą do pobrania u kierownika szkolenia praktycznego  (sala 121) oraz na stronie szkoły. Wypełnione wnioski należy złożyć u kierownika szkolenia praktycznego.

c) wziąć udział w teście z języka angielskiego

d) wziąć udział w teście z przedmiotów zawodowych

e) wziąć udział w szkoleniach, przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie: styczeń-kwiecień 2024 (grupa I) i styczeń-kwiecień 2025 (grupa II).

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki  zawodowe do Hiszpanii/Portugalii powinny złożyć formularz rekrutacyjny w wyznaczonym terminie – wnioski, które będą złożone po terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

 1. Złożone formularze rekrutacji będą podlegały ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem ich kompletności i terminowości.

Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu (Joanna Kunicka), 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych (E. Mikłus, B. Orłowska) oraz nauczyciel j. angielskiego (D. Kowalczyk).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryteria naboru uczestników

 KRYTERIA FORMALNE

 1. Kształcenie w TE nr 8 w Warszawie w zawodzie technik ekonomista, technik rachunkowości lub technik organizacji reklamy na poziomie klasy czwartej;
 2. Terminowe złożenie kompletu dokumentów
 3. Brak nagany wychowawcy/dyrektora (dotyczy semestru, w którym odbywa się rekrutacja i klasy trzeciej)

 KRYTERIA MERYTORYCZNE

 1. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w klasie trzeciej (dane z arkusza ocen ucznia): waga 5 (ilość punktów stanowi iloczyn wartości oceny i przypisanej jej wagi)
 2. Ocena z języka angielskiego w klasie trzeciej (dane z arkusza ocen ucznia): waga 3 (ilość punktów stanowi iloczyn wartości oceny i przypisanej jej wagi)
 3. Godziny nieusprawiedliwione z klasy trzeciej oraz bieżąca frekwencja na zajęciach szkolnych jako średnia z tych dwóch okresów według danych z systemu LIBRUS (punktacja 0-8 pkt.):

  Godziny nieusprawiedliwione z klasy trzeciej:

  100 godzin i powyżej – 0 pkt.
  99-79 godzin – 2 pkt.
  78-58 godzin – 4 pkt.
  57-37 godzin – 6 pkt.36-0 godzin – 8 pkt.

  Frekwencja w klasie czwartej:

  100% - 91% - 8 pkt.
  poniżej 91%-81% - 4 pkt.
  poniżej 81%-70% - 2 pkt.
  poniżej 70%  - 0 pkt.

 4. Ocena z zachowania z klasy trzeciej (dane z arkusza ocen ucznia): (punktacja 0-6 pkt.):
 • ocena wzorowa – 6 pkt.
 • ocena bardzo dobra – 5 pkt.
 • ocena dobra – 4 pkt
 • ocena poprawna – 3 pkt.
 • ocena nieodpowiednia- 2 pkt.
 • ocena naganna – 0 pkt. (jeśli ocena wynika jedynie z nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia)

Jeśli ocena naganna z zachowania w klasie trzeciej wynika z innych powodów niż nieobecności nieusprawiedliwione, uczeń może zostać odrzucony na tym etapie rekrutacji (nie przechodzi do etapu testów). Przyczynę nagannego zachowania ucznia potwierdza wychowawca. 

 1. Wyniki testu z języka angielskiego i testu z przedmiotów zawodowych (punktacja 1-6 pkt.) – ilość przyznanych punktów uzależniona jest od wyników testów i kształtuje się następująco:
 • 0-40% – 1,5 pkt.
 • Powyżej 40%-55% – 3 pkt.
 • Powyżej 55% – 69% - 4,5 pkt.
 • Powyżej 69%-90% – 6 pkt.
 • Powyżej 90%-95% – 7,5 pkt.
 • Powyżej 95% – 9 pkt.
 1. Opinia wychowawcy klasy (0-3 pkt.) - o ilości punktów decyduje wychowawca klasy.
 2. Dotychczasowe osiągnięcia ucznia w konkursach i olimpiadach – każdorazowo do 5 pkt. wg. następujących kryteriów:
 • udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu wojewódzkim/krajowym – 5 pkt.
 • udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu międzyszkolnym – 4 pkt.
 • udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu szkolnym i zajęcie odpowiednio:

pierwszego miejsca – 3 pkt.

drugiego miejsca – 2 pkt.

trzeciego miejsca – 1 pkt.

Punkty zostają przyznane za najlepszy wynik w danym konkursie/olimpiadzie, nie ulegają sumowaniu w obrębie tego samego konkursu/olimpiady. 

 1. Pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym bądź z niepełnosprawnościami, zamieszkanie na terenach objętych wskaźnikiem DEGURBA-3[1] (konieczność zapewnienia wsparcia skierowanego do uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na barierę finansową w dostępie do nowoczesnych form kształcenia) - weryfikacja na podstawie danych pedagoga/wychowawcy (punktacja: 1-10 pkt.). Zasady przyznawania punktów:
 • udokumentowane dochody na 1 członka rodziny w wysokości kwoty uprawniającej do otrzymywania zasiłków z pomocy społecznej, która obowiązuje w chwili składania wniosku – 4 pkt.
 • pochodzenie z rodziny niepełnej – 1 pkt.
 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej (zgodnie z kryteriami Prawa Oświatowego):

przy wychowywaniu trojga dzieci – 1 pkt.

powyżej trojga dzieci – 2 pkt.

 • niepełnosprawność kandydata (zgodnie z orzeczeniem ZUS) – 2 pkt.
 • zamieszkanie na terenach objętych wskaźnikiem DEGURBA-3 – 2 pkt.

[1] – obszary wiejskie (o ludności < 5 000 i małej gęstości zaludnienia)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki naboru uczestników

 1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 30 uczniów w dwóch grupach: 15 uczniów (I grupa – nabór 2023 r.) oraz 15 uczniów (II grupa – nabór 2024 r.) z najwyższą ilością punktów.
 2. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności zajętego miejsca w procesie rekrutacji decyduje ilość punktów zdobytych z testu języka angielskiego, a w następnej kolejności ilość punktów z testu przedmiotów zawodowych. Jeżeli na tym etapie nie zostanie ustalona kolejność kandydatów, która mogłaby zadecydować o zakwalifikowaniu się do projektu, decydować będzie miesięczna frekwencja poczynając od września 2023 (I grupa) i września 2024 (II grupa). Wyższa frekwencja w pierwszym miesiącu nauki (lub następnym jeżeli pierwszy miesiąc nie jest rozstrzygający) w roku szkolnym, w którym trwa proces rekrutacyjny daje wyższe miejsce w procesie rekrutacji.
 3. Dla każdej grupy wyjazdowej powstanie lista rezerwowa (trzy kolejne osoby z listy, które nie zakwalifikowały się do grupy właściwej).
 4. Proces rekrutacji każdorazowo zostanie zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.
 5. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 8 grudnia 2023 r. (I tura wyjeżdżających) i 6 grudnia 2024 r. (II tura wyjeżdżających) - informacja o wynikach naboru zostanie przekazana każdemu uczniowi, biorącemu udział w procesie rekrutacji oraz jego rodzicom/opiekunom prawnym indywidualnie poprzez zapis w dzienniku elektronicznym Librus na koncie ucznia i rodzica.
 6. Od ogłoszonych wyników rekrutacji istnieje procedura odwoławcza – uczeń ma 5 dni na złożenie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do sekretariatu dyrektora szkoły. Po w/w terminie Komisja Rekrutacyjna zbierze się ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.
 7. W przypadku wolnych miejsc ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca na identycznych, jak pierwotna, zasadach.