Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot Curie 13 w Warszawie 

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.  Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

1)   osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

2)   kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

3)   wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

4)   tryb składania i rozpatrywania wniosków;

5)   terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Rozdział 2

Zasady ogólne przyznawania stypendium 

§ 2.  Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

1)   stypendium za wyniki w nauce;

2)   stypendium za osiągnięcia sportowe. 

§ 3.  Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

§ 4.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie.

Rozdział 3

Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium 

§ 5.  O przyznanie stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.

§ 6.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas ostatnich za II okres nauki.  

Rozdział 4

Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce 

§ 7.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

§ 8.  Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. 

§ 9.  Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen. 

§ 10.   Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:

1)   55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,75 do 4,90;

2)   75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,91 do 5,20;

3)   100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,21 do 6,00.

Rozdział 5

Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe 

§ 11.   Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:

1)   stołecznym;

2)   powiatowym;

3)   wojewódzkim

oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres,
w którym przyznaje się to stypendium. 

§ 12.   Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

§ 13.   W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach
o zdobycie III, II, I miejsca.

§ 14.   Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 15.   Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:

1)   55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca;

2)   75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie  II miejsca;

3)   100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie I miejsca. 

Rozdział 6

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 

§ 16.   Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. 

§ 17.   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

§ 18.   Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

§ 19.   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły. 

§ 20.   Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 21.   Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła. 

Rozdział 7

Terminy i formy wypłaty stypendium 

§ 22.   Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie, tj.:

1)   za pierwszy okres do 31 marca;

2)   za drugi okres do 30 września. 

§ 23.   Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe 

§ 24.   Regulamin wchodzi w życie 18.11.2020 r. 

§ 25.   Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

Załącznik: Wniosek >>>