Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie 

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

1) osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
3) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
4) tryb składania i rozpatrywania wniosków;
5) terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Rozdział 2

Zasady ogólne przyznawania stypendium

§ 2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 3. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie. 

Rozdział 3

Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.

§ 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas ostatnich za II okres nauki. 

Rozdział 4

Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§ 7. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

§ 8. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 9. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen.

§ 10. 1. Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:

1) 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,75 do 4,90;
2) 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,91 do 5,20;
3) 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,21 do 6,00.

  1. Kwotę stypendium za wyniki w nauce zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Rozdział 5

Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

§ 11. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:

1) stołecznym;
2) powiatowym;
3) wojewódzkim

oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

§ 12. Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

§ 13. W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca.

§ 14.Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 15. 1. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:

1) 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca;
2) 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie II miejsca;
3) 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie I miejsca.

  1. Kwotę stypendium za osiągnięcia sportowe zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Rozdział 6

Tryb składania i rozpatrywania wniosków

§ 16. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

§ 17. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

§ 18. Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły. 

§ 19. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

§ 20. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 21. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła. 

Rozdział 7

Terminy i formy wypłaty stypendium

§ 22. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie, tj.:

1) za pierwszy okres do 31 marca;

2) za drugi okres do 30 września.

§ 23. Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, rodziców/opiekunów prawnych.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 23. Regulamin wchodzi w życie 06.05.2024r.

§ 24. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.