W czerwcu 2022 r. uczniowie klas trzecich brali udział w swoim pierwszym egzaminie zawodowym. Składał się on z części pisemnej i praktycznej. Aby zdać egzamin z części pisemnej uczeń musiał otrzymać min. 50% wymaganej punktacji, z części praktycznej min.75%.
Egzamin w naszej szkole wypadł pomyślnie. Wyniki mówią same za siebie.
Uczniowie uczący się w zawodzie technik ekonomista z kwalifikacji „EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” osiągnęli ogólny wynik 85% wymaganych punktów.
Technicy rachunkowości z kwalifikacji „EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej” jednostek organizacyjnych osiągnęli wynik 63%, a technicy reklamy zdający kwalifikację „PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego” 89%.

Wiedza i praktyka, którą zdobywają w naszej szkole ułatwia absolwentom poszukiwanie pracy i kontynuowanie kształcenia na studiach wyższych.
Gratulujemy!