REGULAMIN I Edycji     

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU "PRAWO NA CO DZIEŃ"1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie z siedzibą przy ul. Fryderyka Joliot Curie 13, 02-646 Warszawa.

Cel konkursu 

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczniów, zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. 

Adresaci konkursu

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych
  2. Konkurs ma charakter otwarty, składa się z jednego etapu. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne

Komisja konkursowa 

  1. Dyrektor Technikum Ekonomicznego nr 8 powołuje Komisję konkursową.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 

  1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      W terminie do dnia 21.03.2023 r.(Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 )

  1. 2. Zmagania konkursowe mają charakter jednostopniowy i polegają na rozwiązaniu testu jednokrotnego

    wyboru wypełnionego online na Testportalu, zawierającego 40 pytań.

3.Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut.

4.Uczestnicy Konkursu otrzymają link/kod do testu.

5.Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

  1. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez kilku Uczestników, decyduje czas wypełnienia testu.

7.Test sprawdzany jest automatycznie przez system komputerowy Organizatora.

  1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora Technikum Ekonomicznego nr 8  w Warszawie  ul.Fryderyka Joliot-Curie 13, 02-646 Warszawa  w dniu 24 marca  o godzinie 11.00.

11.Termin Konkursu dla uczniów TE nr 8 znajduje się w harmonogramie Tygodnia Zawodowca.

Nagrody

Zwycięzca konkursu oraz laureaci II-go i III-go miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

1.Zalecane akty prawne:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
3.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
4.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
5.Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

2.Zagadnienia konkursu:

Zasady ustrojowe RP, trójpodział władzy, źródła prawa, podmioty prawa cywilnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, przedawnienie roszczeń, sposoby nawiązania stosunku pracy, podmioty prawa pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy zakresie bhp, przedmiot prawa autorskiego.

Postanowienia końcowe

  1. Przystąpienie Uczestnika do konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
  2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
  3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1

Lp.

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

Kontakt