REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ TECHNIKUM EKONOMICZNEGO NR 8 W CELU PROMOCJI SZKOŁY NA FORUM PUBLICZNYM

 

§ 1 Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Technikum Ekonomiczne nr 8 z siedzibą przy ul. F. Joliot Curie 13 w Warszawie.

§ 2 Przedmiot konkursu

Organizator ogłasza konkurs na wykonanie prezentacji szkoły, która będzie miała przeznaczenie promocyjne podczas dni otwartych oraz innych wydarzeń związanych z promocją Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie.

§ 3 Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie autora najlepszej prezentacji promocyjnej Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie.

§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

§ 5 Wymagania, jakie powinna spełniać praca konkursowa

 1. Prezentacja powinna przedstawiać szkołę i jej ofertę w sposób atrakcyjny wizualnie
  i wyczerpujący.
 2. Prezentacja musi być wykonana w programie Power Point, przy czym warunkiem koniecznym jest stworzenie jej z użyciem edytowalnego wzorca. Dodatkowo w prezentacji powinny znaleźć się następujące elementy:
  1. Logo szkoły na każdym slajdzie, które stanowi załącznik do regulaminu
  2. Nazwa i adres szkoły
  3. Opis zawodów zgodnie z informacjami na stronie szkoły
  4. Dodatkowe informacje zachęcające do rekrutacji
  5. Bibliografia

   § 6 Termin i miejsce składania projektów

 1. Zgłoszenie prac do konkursu należy przekazać na nośniku pendrive jednej z nauczycielek: Jolancie Wierzbickiej, Annie Kuźnik lub Ewie Maciejewskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2023 roku. Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

§ 7 Ocena projektów i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa, której skład będą stanowić wybrani nauczyciele Technikum Ekonomicznego nr 8.
 2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.
 3. W przypadku nieobecności jednego z członków Komisji Konkursowej, przewodniczący powoła osobę zastępującą.
 4. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych projektów, nadając im 1, 2 i 3 miejsce do kolejności realizacji projektu.
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace z nadanym numerem porządkowym, a po ostatecznej decyzji zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 8. Organizator konkursu nabywa prawa autorskie do nagrodzonych prac z chwilą wręczenia nagród laureatom.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nagrodzonych prac w celu promocji szkoły. 

§ 8 Nagroda

 1. Główną nagrodą w konkursie jest realizacja wyłonionego projektu materiału promującego Technikum Ekonomiczne nr 8.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują upominki i nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia.
 3. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Komisji Konkursowej nastąpi od razu po podpisaniu protokołu

z rozstrzygnięcia konkursu w dniu 23 marca 2023.

 1. Nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc zostaną w terminie późniejszym, nie później, niż do końca roku szkolnego 2022/ 23 tj.: do 23 czerwca 2023 roku.

§ 9 Ogólne warunki konkursu

 1. Administratorem danych osobowych jest Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora, który będzie przetwarzać dane osobowe w celu związanym wyłącznie z konkursem (podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest niezbędne do realizacji jego celu). Klauzule informacyjne stanowią załączniki do Regulaminu.
 2. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, według oświadczeń w załącznikach 1 i 2.
 3. Złożenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik oświadcza, iż posiada pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do projektu oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich, a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 4. Jeżeli na projekcie znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia tej osoby na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację wizerunku.
 5. Złożenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie całości lub fragmentu projektu do celów informacyjnych, reklamowych

i marketingowych, realizowanych przez Organizatora konkursu.   

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 3. Zwycięski projekt zostanie opublikowany na stronach internetowych (w mediach społecznościowych) Organizatorów.
 4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Organizatorów.