Informujemy, że w sezonie wakacyjnym boiska szkolne udostępniane są społeczności lokalnej wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły - tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Przypominamy poniżej najważniejsze zapisy regulaminu korzystania z boisk sportowych:

W godzinach pracy szkoły (otwarta brama) - z boisk mogą korzystać osoby prywatne, a także grupy zorganizowane - po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły (rezerwacja dotyczy grup zorganizowanych).

7. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boisk należy bezzwłocznie powiadomić pracowników szkoły.
9. Na terenie boisk sportowych zabrania się:
- niszczenia urządzeń sportowych, płyt boisk oraz zieleni wokół boisk,
- używania butów typu: korki, kolce,
- jazdy po płycie boisk rowerami, motorowerami, motocyklami, na deskorolkach, itp…
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia (bramki, słupki, konstrukcje koszy),
- zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,
- palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
- przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- zaśmiecania terenu,
- przeszkadzania zorganizowanym grupom,
- wprowadza zwierząt.
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boiskach.
11. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk po zakończonych zajęciach szkolnych.
12. Osoby korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły są zobowiązane do natychmiastowego zaprzestania tych działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
13. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez służby porządkowe i policję każdej osoby niestosującej się do niniejszego regulaminu.
14. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postepowania karno-administracyjnego.