Regulamin Konkursu „Branżowe Symulacje Biznesowe" zorganizowanego w ramach tygodnia zawodowca (4.04.2022r.-8.04.2022r) w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie.

 CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat możliwości zakładania oraz prowadzenia wirtualnej firmy
 2. Rozbudzanie postawy przedsiębiorczej
 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o prowadzenie własnej firmy
 4. Rozwijanie wyobraźni kreatywnego myślenia, planowania działań oraz współpracy poprzez zespołowe podejmowanie decyzji na każdym  etapie  rozgrywki

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Technikum Ekonomiczne nr 8 przy ul. Fr. Joliot Curie 13 w Warszawie

TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 1. Tematyka dotyczy zasad prowadzenia i rozwijania wirtualnej firmy
 2. Uczestnicy:
  • Wybrani uczniowie XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
  • Wybrani słuchacze I roku SGH w Warszawie
  • Wybrani uczniowie Technikum Ekonomicznego nr 8 (gospodarze)
 3. Czas trwania rozgrywki: 04.2022r godz. 10.00 – 13.15
 4. Każda ww szkoła może zgłosić zespół składający się z 5 uczniów obecnie będących uczniami lub słuchaczami danej szkoły/uczelni
 5. Termin zgłoszenia zespołów upływa 31 marca 2022 

ROZGRYWKA 

 1.  Uczniowie i słuchacze będą rywalizować z wykorzystaniem symulacji: Usługi transportowe
 2. O przydziale do grupy danego zespołu (5 zespołów- 3 osobowych) – decyduje Organizator. Zespoły są pomieszane, w każdym znajduje się przedstawiciel zaproszonych do udziału szkół.
 3. W ramach rozgrywki konkursowej zespoły uczniowskie podejmują decyzje biznesowe w ramach trzy , cztero lub pięcio rundowej rozgrywki eliminacyjnej. ( w zależności czasu przebiegu rund)
 4. Każda runda będzie poprzedzona krótkim filmikiem instruktażowym.
 5. W trakcie trwania rozgrywki zostaną wyznaczeni konsultanci i obserwatorzy zmagań wszystkich zespołów.
 6. Czas trwania każdej rundy włącznie z instruktarzem to max 30-50 min, ( w zależności od rundy) po upływie którego wszystkie zespoły zostają przeniesieni do kolejnej rundy
 7. Zespoły będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników, która obrazuje sytuację w całym okresie działalności wirtualnych firm ( 6.04.2022 w godz. 10.00- 13.15).
  Wartości w skumulowanej karcie wyników są obliczone, jako średnia rezultatów wszystkich kart wyników   za 3, 4,5  rund. Na wyniki skumulowanej karty wyników wpływają takie elementy działalności firmy jak: wynik ekonomiczny, zadowolenie pracowników, zadowolenie klientów, rozwój firmy oraz wskaźnik zadłużenia.
 8. Po zakończeniu 3/4/5 rundy decyzyjnej nastąpi ogłoszenie wyników, a lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
 9. W przypadku pojawiania się problemów technicznych u jakiegokolwiek zespołu, zdarzenie takie nie przerywa biegu konkursu.
 10. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Technikum Ekonomicznego nr
 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

NAGRODY 

Nagrody dla zwycięzców  zostaną rozdane w dniu przeprowadzenia konkursu tj. 6.04.2022r. o godz. 13.30

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 3. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.