ARTYKUŁ:   SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK - LONDYN 2018 >>>

 

Zagraniczne praktyki zawodowe w Londynie – maj 2018

         W roku szkolnym 2017/18 Zespół Szkół nr 3 ponownie weźmie udział w projekcie mobilności edukacjnej, w ramach której nasi uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Londynu. 

         Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy
Kwota dofinansowania: 61 210,00 EURO tj. 263600,87 PLN 

AKTUALNE KOMUNIKATY NA KOŃCU ARTYKUŁU.

HARMONOGRAM PROJEKTU:

wrzesień 2017:          podpisanie umowy z FRSE,
październik 2017:     podpisanie umowy z ADC College (partnerem ZS nr 3 w Londynie), powołanie komisji rekrutacyjnej i zespołu ewaluacyjnego, ogłoszenie regulaminu rekrutacji,
październik - listopad 2017:     udostępnienie formularzy zgłoszeniowych, przeprowadzenie rekrutacji i stworzenie roboczej listy kandydatów na wyjazd (lista właściwa oraz lista rezerwowa),
styczeń 2018 - marzec 2018:     przeprowadzenie zajęć przygotowawczych: językowych (20h), kulturowych (6h), pedagogicznych (6h), BHP (2h), przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom języka angielskiego przysłanego przez partnera (ADC College),
marzec 2018: ogłoszenie ostatecznej grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki,
maj 2018:       wyjazd na staż,
czerwiec - wrzesień 2018:    ewaluacja projektu,
wrzesień - kwiecień 2018:    upowszechnianie rezultatów projektu w środowisku szkolnym i lokalnym (rezulaty cząstkowe upowszechniane będą na bieżąco); uroczyste zakończenie projektu
do czerwca 2019:      przygotowanie raportu końcowego. 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

            W roku szkolnym 2017/18 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich ZS nr 3. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2018. Praktyki w Londynie są alternatywą praktyk zawodowych w Polsce.

            Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Londynie powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: wypełnić formularz zgłoszeniowy do 13.10.2017 (do pobrania i złożenia u pań Barbary Chamczyk i Doroty Kowalczyk oraz ze strony internetowej szkoły)

KROK 3: wziąć udział w testach językowych i teście z przedmiotów zawodowych

KROK 4: wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie styczeń 2017 - marzec 2018 (szkolenia są obowiązkowe) oraz przystapić do testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przygotowanego przez ADC College.

 Etapy rekrutacji:

Etap I. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Do następnego etapu nie przechodzą uczniowie, którzy otrzymali ocenę naganną z zachowania pod koniec klasy drugiej.

Etap II. Przystąpienie do szkolnego testu z języka angielskiego i testu z przedmiotów zawodowych.

Etap III. Wyłonienie listy uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych (lista właściwa i lista rezerwowa)

Etap IV. Uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Uczniowie będą zdobywać punkty za obecności i udział w zajęciach. Braki w obecnościach skutkować mogą przesunięciem kandydata  do listy rezerwowej.

Etap V. Wyłonienie listy 20 kandydatów gotowych do udziału w stażu zagranicznym. 

Kryteria naboru uczestników:

W celu wybrania grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 1 i 2 klasy (0-6 pkt)
  2. ocena z zachowania na koniec 2 klasy (min. nieodopwiednia) (2-6 pkt)
  3. wynik testu z języka angielskiego (0-6 pkt)
  4. opinia wychowawcy (zdyscyplinowanie, kultura osobista, postawy prospołeczne, stosunek do nauczycieli i kolegów) (0-6 pkt)
  5. wynik tesu z przedmiotów zawodowych (0-6 pkt)

W sumie uczestnik będzie mógł otrzymać maximum 30 pkt. 

Uczniowie z oceną naganną z zachowania nie przechodzą do fazy testów. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 kandydatów z najwyższymi wynikami. Powstanie też lista rezerwowa. 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie udział uczniów w zajęciach przygotowawczych. Uczniowie z brakami w obecnościach mogą nie zakwalifikować sie do wyjazdu. 

W lutym 2018 roku zostanie przeprowadzony test z języka angielskiego decydujący o ostatecznym kształcie grupy uczniów zakwalifikowanych na praktyki. 

Procedura odwoławcza: po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów, uczeń bedzie miał 5 dni na złożenie do sekretariatu dyrektora szkoły odwołania od decyzji komsji. Komisja rekrutacyjna zbierze sie ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  kursie przygotowującym do wyjazdu, który odbędzie się w okresie od stycznia do marca 2018 (dokładane daty zostaną podane w późniejszym terminie). Kurs będzie obejmował:

-        20 h przygotowania językowego (język angielski biznesowy)

-        6 h przygotowania kulturowego

-        6 h przygotowania psychologiczne-pedagogicznego

-        2 h przygotowania BHP

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty. Obecnośc na zajęciach kursanci będą każdorazowo potwierdzać podpisem.

Za obecność i udział w zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty, które wpłyną na ich ostateczne zakwalifikowanie się do grupy wyjazdowej.

 

AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY

  1. Zapraszamy wszystkich trzecioklasistów w roku szkolnym 2017/18 do udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd do Londynu, gdzie będą mogli zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Zakwalifikowani stażyści odbędą  miesięczne praktyki w londyńskich firmach, co umożliwi im  zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pracę w międzynarodowym środowisku.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania u koordynatorów projektu, pań: Barbary Chamczyk i Doroty Kowalczyk. Formularze można składać do 13 października 2017 roku. Pobierz formularz>>>