Aktualności: 20 maja obchodzimy w naszej szkole Dzień Świadomego Korzystania z internetu - czytaj więcej >>>

Technikum Ekonomiczne nr 8 przystąpiło do projektu - Przystań w sieci.
Wezmą w nim udział uczniowie klas pierwszych w ramach lekcji informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa. W jego ramach każdy uczeń będzie mógł ukończyć jeden lub kilka, wybranych z 6 kursów tematycznych. Po jego ukończeniu otrzyma drukowane potwierdzenie udziału. W szkole zorganizujemy Światowy dzień bezpiecznego internetu.

Opis projektu Przystań w sieci

  •  Ponad 40% nastolatków spotkało się z sytuacjami przemocy, wyśmiewania lub poniżania w internecie.
  •  1/3 z nich nie reaguje na takie zdarzenia.
  • 25% młodych ludzi padło ofiarą oszustwa bądź włamania na skrzynkę email lub konto na profilu społecznościowym.

Czas to zmienić!

Zbudujmy bezpieczną przystań w sieci dla naszych dzieci!

Uzasadnienie:

 W ostatnim roku przekonaliśmy się jak trudno jest funkcjonować bez korzystania z nowych technologii i stałego dostępu do internetu.  Życie zawodowe, szkolne, a także większość kontaktów społecznych przeniosły się w znacznym stopniu do sieci. Z jednej strony daje to ogromne możliwości, z drugiej musimy zdawać sobie sprawę z licznych zagrożeń, które się z tym wiążą. Jest to idealny moment na podjęcie tej tematyki w pracy dydaktycznej. Doświadczenia wyniesione z czasu organizowania edukacji zdalnej, a także określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej cele polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narządzi cyfrowych”, pokazują, że jest to jak najbardziej słuszny kierunek.

W odpowiedzi na coraz szersze upowszechnienie dostępu do sieci wśród młodzieży oraz związane z tym zagrożenia, Facebook, NASK i UNICEF Polska zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”. 

Jego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci. Projekt wyposaży także Nauczycieli w odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów  oraz:

NASK
Państwowy Instytut Badawczy NASK – realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zajmując się wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na incydenty sieciowe. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, a także wypełnia misję edukacyjną, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz podnoszenia wśród użytkowników poziomu kompetencji cyfrowych i wiedzy o bezpieczeństwie w internecie.

Przestrzeń from Facebook
Przestrzeń from Facebook to centrum społeczności znajdujące się w Warszawie oraz nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest wspieranie społeczności Facebooka w Polsce. Przestrzeń pomaga rozwijać kompetencje i walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania małych i średnich firm, organizacji społecznych, edukacyjnych i naukowych, oraz wspiera inicjatywy użytkowników Facebooka.

UNICEF
UNICEF to wiodąca organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci od 73 lat, obecna w 190 krajach. Działa w wioskach i z rządami państw. Monitoruje sytuację, reaguje w sytuacji kryzysów humanitarnych. Stoi na straży zapisów Konwencji o prawach dziecka, bo każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry i religii, ma prawo do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa.