Zagraniczne praktyki zawodowe w Sewilli – maj 2022

         W roku szkolnym 2021/22 Technikum Ekonomiczne nr 8 planuje po raz kolejny wziąć udział w projekcie  ERASMUS+ , w ramach którego nasi uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Sewilli. 

         Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"

Tytuł projektu: Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces.
Kwota dofinansowania: 126.020 EURO                      Nr projektu : 2019-1-PL01-KA102-063486

AKTUALNE KOMUNIKATY ZAMIESZCZONE SĄ NA KOŃCU ARTYKUŁU

PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

            W roku szkolnym 2021/22 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich TE nr 8. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2022 r. Praktyki w Sewilli są alternatywą praktyk zawodowych w Polsce.

            Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Sewilli powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (zamieszczony jako załącznik w niniejszej informacji), formularz należy złożyć do koordynatorów projektu (p. Beaty  Orłowskiej albo p. Ewy Mikłus) lub wychowawcy klasy - do  1 października 2021 r. do godz. 12:00

KROK 3:  wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny - formularz i zasady jego przekazania zostaną podane 4 października 2021r.  po godz. 12:00

KROK 4: wziąć udział w testach:językowym i  z przedmiotów zawodowych (terminy testów zostaną podany do 4 października)

KROK 5: wziąć udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu (dotyczy tylko uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu i ze ścisłej listy rezerwowej). Uczniowie będą zdobywać punkty za obecności i udział w zajęciach. Braki w obecnościach skutkować mogą przesunięciem kandydata  do listy rezerwowej. 

Kryteria naboru uczestników:

W celu wybrania grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 1 i 2 klasy (0-6 pkt)
 2. ocena z zachowania na koniec 2 klasy (0-6 pkt)
 3. wynik testu z języka angielskiego (0-6 pkt)
 4. wynik testu z przedmiotów zawodowych (0-6 pkt.)
 5. opinia wychowawcy klasy (zdyscyplinowanie, kultura osobista, postawy prospołeczne, stosunek do nauczycieli i kolegów) (0-3 pkt)
 6. frekwencja w pierwszym semestrze klasy trzeciej (0-3pkt.)

W sumie uczestnik będzie mógł otrzymać z tej części rekrutacyjnej maximum 30 pkt.  Regulamin rekrutacji uwzględnia dodatkowe punkty dla kandydatów spełniających określone warunki. Pełny regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w terminie do   4 października 2021 r.

Uczniowie z naganą Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły  nie przechodzą do fazy testów. 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 kandydatów z najwyższymi wynikami, a pozostali zostaną wpisani na listę rezerwową wg kolejności zdobytych punktów.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie udział uczniów w zajęciach przygotowawczych prowadzonych w formie online. Uczniowie z brakami w obecnościach na zajęciach mogą nie zakwalifikować się do wyjazdu.  

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  zajęciach przygotowujących do wyjazdu, który odbędzie się w okresie październik - grudzień 2021 (dokładane daty zostaną podane w późniejszym terminie). Kurs będzie obejmował:

-        przygotowanie językowe (język angielski biznesowy)

-        przygotowanie kulturowe

-        przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

-        warsztaty z doradcą zawodowym.

Za obecność i udział w zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty, które wpłyną na ich ostateczne zakwalifikowanie się do grupy wyjazdowej.

Koordynatorami projektu są: p. Beata Orłowska i p. Ewa Mikłus 

AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY 

KOMUNIKAT  NR 1

 • Zapraszamy wszystkich trzecioklasistów w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd do Sewilli (maj 2022), gdzie będą mogli zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Zakwalifikowani stażyści odbędą  miesięczne praktyki w hiszpańskich firmach, co umożliwi im  zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pracę w międzynarodowym środowisku.
 • Spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych uczniów i ich rodziców odbędzie się po zakończeniu rekrutacji w listopadzie 2021 r.

Formularz (część I)  można składać do 1 października  2021 do godz. 12.00 do wychowawcy klasy lub koordynatorów projektu (p. Beaty Orłowskiej i p. Ewy Mikłus)

Pobierz formularz>>>

KOMUNIKAT  NR 2   DLA KANDYDATÓW NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

 • UWAGA!  WSZYSCY KANDYDACI, KTÓRZY ZŁOŻYLI WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  PROSZENI SĄ O WYPEŁNIENIE CZĘŚCI DRUGIEJ FORMULARZA I ZŁOŻENIE GO DO 18 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DO KOORDYNATORÓW PROJEKTU (p. B.Orłowskiej lub p. E. Mikłus).
  Formularz >>>

 •  TESTY EGZAMINACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 12-13 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

  ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  REGULAMINEM REKRUTACJI DOSTĘPNYM PONIŻEJ.
  Regulamin rekrutacji >>>